Заполните простую форму и наш менеджер Вам перезвонит

   Оставьте заявку, мы отправим прайс Вам на почту

   Публічний договір

   ПУБЛІЧНИЙ  ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

   Даний Публічний договір про надання комплексу послуг  спортивного клубу ( далі- Договір) є  офіційною пропозицією (публічною офертою) ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ  ФЕДЧЕНКО СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА ( код ЕГРПОУ: 2968515475), який діє на підставі державної реєстрації в ЄДР ЮО ФО-П та громадських формувань (далі – Виконавець), укласти договір про надання комплексу послуг спортивного клубу, який знаходиться за адресою : м. Харків, проспект Науки 45/3 (далі — Клуб) і адресований фізичним особам ( далі- Клієнти).

   1. Загальні положення.

   1.1. Згідно ст. 633 Цивільного кодексу України даний Договір являється публічним договором, порядок укладання якого регламентується ст. 642 Цивільного кодексу України.

   1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України Договір укладається прийняттям пропозиції Клієнтом (акцепт) шляхом підписання відповідної Заяви-приєднання та оплатою Клієнтом його іменного права на отримання послуг Клубу  з використанням персональної клубної карти (далі – Клубна карта).

   1.3. Надалі за текстом Договору Виконавець та Клієнт разом називаються «Сторони», а кожен окремо «Сторона». Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов. Текст Договору публічної оферти розміщено в куточку споживача на території Клубу, а також на офіційному сайті Клубу: theodoros.com.ua .

   1.4. Договір, укладений Клієнтом за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному Сторонами, та вважається таким, що Клієнт ознайомився і згоден з умовами цієї публічної оферти.

   1.5. Вчинення Клієнтом дій які засвідчують його бажання укласти Договір, а саме підписання та надання Виконавцю Заяви-приєднання із своїми персональними даними та/або оплати (передплати) послуг Виконавця, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Клієнтом Договору, всіх його умов без будь-яких обмежень відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

   1.6. Клієнт підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився з його умовами і свідомо без жодного примусу уклав цей Договір.

   1. Предмет Договору.

   2.1. Виконавець згідно умов цього Договору зобов’язується надати комплекс послуг Клубу, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги в обсязі та на умовах, визначених цим Договором.

   2.2. Під комплексом послуг Клубу за цим Договором Сторони розуміють надання Клієнту права присутності на території Клубу, користування спортивним обладнанням (тренажерами, знаряддям, іншим спортивним інвентарем), що знаходиться на території спортклубу, право користування допоміжними та спеціалізованими приміщеннями (залами, душовими, роздягальнями, кімнатами відпочинку), інструктаж кваліфікованого тренера (далі – Послуги).

   1. Порядок надання Послуг.

   3.1. Для отримання та користування Послугами Клієнт зобов’язаний пройти процедуру реєстрації в Клубі, яка полягає в оформлені відповідної Заяви-приєднання із зазначенням своїх персональних даних та оформленні обраної за категорією та видом Клубної карти/послуги або оплати разового відвідування Клубу.

   3.2. Послуги, визначені розділом другим цього Договору, надаються відповідно до графіку роботи Клубу з урахуванням оплаченого абонементу згідно прас-листа Виконавця.

   3.3. Доступ в Клуб можливий лише при наявності Клубної карти. При кожному відвідуванні Клубу Клієнтом з метою отримання Послуг, проводиться обов’язкове сканування Клубної карти адміністрацією Виконавця.

   3.4. Клубна карта – це пластикова магнітна карта багаторазового використання, яка надає право Клієнту отримувати і використовувати Послуги, передбачені даним Договором. Клубна карта є власністю Виконавця.

   3.5. Обов’язковою умовою реєстрації Клубної карти є наявність особистої фотографії Клієнта, яка виготовляється адміністрацією Виконавця у момент укладання Договору. Відсутність особистої фотографії Клієнта перешкоджає проведенню його ідентифікації і, як наслідок, позбавляє можливості відвідувати спортклуб. Фотографія Клієнта є одним з головних критеріїв персоніфікації Клубної карти.

   3.6. Клубна карта є індивідуальною, її використання не може бути здійснено іншими особами.

   3.7. Термін дії Клубної карти не обмежений, однак отримання Послуг Клієнт може здійснювати лише за наявності оплаченого абонементу згідно прайс-листа Виконавця. Після закінчення строку дії абонементу Клубна карта підлягає поверненню Виконавцю в останній день користування Послугами за цією Клубною карткою.

   3.8. Отримана Клієнтом Клубна карта переходить у його користування. Вартість виготовлення першої отриманої Клієнтом Клубної карти входить у вартість Послуг за цим Договором. Додаткове виготовлення втраченої або пошкодженої Клієнтом Клубної карти, що унеможливлює її подальше використання, вважається наданням додаткових послуг та сплачується ним додатково згідно прайс-листа Виконавця.

   3.9. У разі закінчення строку дії абонементу, який передбачено діючим прайс-листом, вважається, що Послуги Клієнтом спожиті, а Виконавець вважається таким, що надав Послуги належним чином та у повному обсязі.

   3.10. Усі додаткові послуги сплачуються Клієнтом згідно прайс-листа Виконавця.

   1. Права та обов’язки Сторін.

   4.1. Клієнт має право:

   4.1.1. Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими даним Договором та прайс-листом Виконавця.

   4.1.2. Користуватися, за наявності, додатковими послугами Клубу відповідно до прас-листа Виконавця.

   4.1.3. Вимагати від Виконавця належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

   4.1.4. Відвідувати Клуб згідно з графіком його роботи та обраної категорії абонементу.

   4.1.5. Під час споживання Послуг отримувати допомогу (консультування) фахівців, які володіють певними знаннями та навиками щодо занять фізичною культурою та різними видами спорту (тренерів).

   4.1.6. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності Клубу.

   4.2. Клієнт зобов’язаний:

   4.2.1. Належно виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором.

   4.2.2. Повідомляти адміністрації Виконавця достовірну інформацію щодо персональних даних, інформацію про можливі протипоказання (стан здоровʼя та інше) щодо отримання Послуг.

   4.2.3. Перед початком відвідування Клубу ознайомитися з переліком послуг, що надаються Виконавцем, здійснити огляд приміщення спорт клубу, ознайомитися з його умовами, а в разі необхідності отримати додаткову інформацію.

   4.2.4. Неухильно дотримуватися вимог даного Договору.

   4.2.5. Особисто користуватися Послугами передбаченими даним Договором і не передавати Клубну карту третім особам.

   4.2.6. Не розголошувати інформацію та будь-які відомості, які стали йому відомі під час виконання цього Договору.

   4.2.7. Прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги в порядку та на умовах, визначеними цим Договором. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати додаткові послуги.

   4.2.8. Відвідувати Клуб в межах його робочого часу згідно з графіком роботи Клубу та обраного абонементу.

   4.2.9. Дбайливо та охайно ставитися до майна, що знаходиться на території сКлубу під час користування Послугами, визначеними даним Договором.

   4.2.10. Нести матеріальну та моральну відповідальність за нанесену шкоду Виконавцю, персоналу і майну спорт клубу та третім особам, які є відвідувачами спорт клубу.

   4.2.11. До початку користування Послугами, визначеними даним Договором, пройти медичне обстеження і отримати медичний висновок про можливість зайняття фізичними правами та навантаженням.

   4.2.12. Самостійно і відповідально контролювати стан свого здоров’я (за наявності хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, а також захворювань внутрішніх органів тощо, утриматись від відвідування Клубу) і не ставити під загрозу здоров’я та життя своє та оточуючих.

   4.2.13. Під час кожного відвідування спорт клубу надавати адміністрації Клубну карту.

   4.2.14. У випадках втрати або пошкодження Клубної карти оплатити повну її вартість.

   4.3. Виконавець має право:

   4.3.1. Вимагати від Клієнта належного та повного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

   4.3.2. Отримати своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Послуг.

   4.3.4. Вимагати від Клієнта відшкодування матеріальної та моральної шкоди в разі завдання збитків Виконавцю, майну Клуба, працівникам або іншим відвідувачам Клубу.

   4.3.5. Не допускати Клієнта на територію Клубу і припинити надання Послуг, якщо зовнішній вигляд останнього дає підстави вважати працівникам Клубу, що Клієнт знаходиться під впливом алкогольних, наркотичних, лікарських засобів, здатних впливати на його поведінку та свідомість.

   4.3.6. Не допускати Клієнта на територію спортклубу і припинити надання Послуг, якщо Клієнт своїми діями порушує правила поведінки в клубі, загрожує життю та здоров’ю, честі та гідності інших відвідувачів та працівників Виконавця.

    4.3.7. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, або призупинити його виконання (заблокувати Клубну карту) за наявності підстав вважати, що надання послуг може заподіяти шкоду Клієнту або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що буде вважатись неможливістю виконання цього Договору з вини Клієнта та не потягне будь-якої відповідальності Виконавця.

   4.3.8. Змінити умови цього Договору, а також прас-лист на послуги в односторонньому порядку, попередньо розмістивши інформацію про зміни в куточку споживача спорт клубу та/або на сайті theodoros.com.ua.

   4.3.9. Обмежувати використання будь-якого тренажера, обладнання або приміщення для проведення профілактичної або ремонтної роботи з ним.

   4.3.10. Без узгодження з Клієнтом встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми тощо.

   4.3.11. З метою безпечного і ефективного надання Послуг, вимагати від Клієнта надання будь-якої інформації та документів, у тому числі медичних, що мають відношення до надання послуг за цим Договором.

   4.3.12. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Клієнта під час користування Послугами, визначеними даним Договором.

   4.4. Виконавець зобов’язаний :

   4.4.1. Надавати Клієнту Послуги згідно умов цього Договору.

   4.4.2. Після здійснення оплати Клієнтом абонементу, видати йому обрану за категорією та видом Клубну карту, яка підтверджує права Клієнта на отримання Послуг відповідно до цього Договору.

   4.4.3. Доводити до відома Клієнта про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни режиму роботи Клубу тощо шляхом розміщення їх в куточку споживача спорт клубу або на сайті: theodoros.com.ua.

   4.4.4. В разі порушення правил поведінки в спорт клубі, умов цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.

   1. Вартість послуг та порядок розрахунків.

   5.1. Вартість Послуг за цим Договором визначається прайс-листом Виконавця, який розміщено в куточку споживача.

   5.2. Оплата Послуг здійснюється в розмірі 100 % від обраної категорії та виду абонемента в день подання Клієнтом Заяви-приєднання.

   5.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України – гривні – в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця або у готівковій формі, шляхом внесення грошових коштів у касу Виконавця.

   5.4. Кошти сплачені Клієнтом відповідно до п. 5.1 цього Договору, за будь-яких умов, поверненню не підлягають.

   1. Правила відвідування Клубу.

   6.1. Клуб не є медичним або іншим закладом, що надає послуги з медичного забезпечення, не оцінює, не спостерігає та не контролю стан здоров’я Клієнта.

   6.2. Клієнт несе персональну відповідальність за своє життя, стан здоров’я під час користування Послугами, визначених даним Договором.

   6.3. Виконавець надає послуги виходячи с того, що Клієнт до початку споживання послуг та відвідування Клубу пройшов медичне обстеження і не має протипоказань до заняття спортом.

   6.4. Клієнт відвідує Клуб відповідно до графіку роботи клубу, встановленого Виконавцем і/та/або обраної Клієнтом категорії, виду абонементу.

   6.5. Клієнт зобов’язаний припинити користування Послугою не пізніше встановленого часу закриття Клубу або згідно режимом відвідування за обраною категорією абонементу та додаткових послуг.

   6.6. Користування Клієнтом Послугою понад встановлений п. 6.5. цього Договору час більш ніж 15 (п’ятнадцять) хвилин вважається додатковим користуванням Послугами і оплачується окремо в сумі разового споживання Послуг, визначеній прайс-листом Виконавця.

   6.7. Відвідування клубу можливо лише за наявності Клубної картки або оплати разового користування Послугами.

   6.8. Оформлення Клубної карти та порядок її використання встановлені Розділом 3 цього Договору.

   6.9. В разі відсутності у Клієнта Клубної карти адміністрація Виконавця може допустити Клієнта до користування Послугами за наявності документа, що засвідчує його особистість (паспорт, водійське посвідчення тощо).

   6.10. Перебування на території спортклубу (крім зали рецепції) у верхньому одязі та вуличному взуті забороняється. Перед початком користування Послугами, визначеними даним Договором, Клієнт зобов’язаний переодягнутися у відведеному для цього місці у відповідний одяг і взуття, призначені для відвідування клубу.

   6.11. В разі не виконання або порушення вимог п. 6.10 цього Договору Виконавець має право відмовити Клієнту у наданні Послуг.

   6.12. Для зберігання особистих речей та одягу у клубі відведені спеціальні місця – шафи в роздягальнях. За загублені та/або залишені без нагляду речі Виконавець відповідальності не несе.

   6.13. Перебування в службових приміщеннях без відповідного дозволу адміністрації Клубу категорично забороняється.

   6.14. Під час користування Послугами Клієнт повинен дбайливо ставитися до обладнання, інвентарю та іншого майна, що знаходиться на території  клубу, і використовувати його лише за призначенням. Не кидати спортивний інвентар на підлогу.

   6.15. Під час користування Послугами та перебування на території клубу категорично забороняється:

   – пересувати тренажери з місця на місце; –

    самостійне перебування неповнолітніх та малолітніх дітей;

   – перебувати з оголеним торсом;

   – відвідувати клуб при наявності інфекційних, гострих респіраторних і шкірних захворювань; –

    проносити будь-які види вогнепальної, газової та холодної зброї, вибухонебезпечні, пожеже небезпечні, токсичні і сильно запашні речовини;

   – вживати спиртні напої, наркотичні засоби та їх аналоги;

   – паління тютюнових виробів, а тому числі електронних;

   – вживати жувальну гумку;

   – приносити в комерційних цілях, а також готувати та пригощати інших відвідувачів спортивними напоями, коктейлями, спортивною їжею;

   – несанкціоноване розповсюджування та купівля будь-яких медикаментів, спортивного харчування, біоактивних добавок тощо;

   – перебувати на території спортклубу з будь-яким тваринами;

   – проводити несанкціоноване тренування інших відвідувачів клубу;

   – надавати несанкціоновані будь-які медичні, косметологічні послуги, масаж;

   – поводити себе агресивно, вживати нецензурну лайку, вчиняти інші дії, що суперечать загально прийнятим морально-етичним нормам;

   – проводити несанкціоновану торгівельну, рекламну, комерційну діяльність, а також професійну фото – та відео зйомку без відповідного письмового дозволу Виконавця.

   6.16. Під час перебування на території  клубу необхідно дотримуватися чистоти, особистої гігієни, мати чистий та охайний вигляд.

   6.17. Після використання обладнання та інвентарю Клієнт повинен самостійно прибрати за собою обладнання і спортивний інвентар на спеціально відведені місця.

   6.18. У разі поганого самопочуття або отримання травми необхідно негайно припинити користування Послугами і повідомити на рецепцію клубу.

   6.19 У випадку несправності обладнання слід негайно повідомити про це адміністрацію клубу.

   6.20. Правила поведінки визначені Розділом 6 цього Договору не є вичерпними. Виконавець має право в односторонньому порядку встановлювати інші правила поведінки у клубі та/або вносити зміні у діючі, якщо цього вимагає виробнича необхідність та/або захист прав та інтересів відвідувачів клубу.

   1. Строк дії договору, зміни та доповнення.

   7.1. Цей договір набуває чинності з моменту надання Клієнтом Виконавцю Заяви-приєднання та/або оплати послуг Клієнтом відповідно до виду абонементу та додаткових послуг і діє протягом строку дії обраного Клієнтом абонементу.

   7.2. Строк дії Договору закінчується в момент закінчення строку дії обраного Клієнтом категорії, виду абонементу.

   7.3. В разі порушення умов Договору з боку Клієнта, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Клієнту, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.

   7.4. Договір може бути достроково припинений/розірваний за ініціативи Клієнта з підстав, передбачених діючим законодавством України.

   7.5. В Договір можуть бути внесені зміни та доповнення шляхом розміщення відповідної інформації в куточку споживача спортклубу та/або на сайті theodoros.com.ua.

   7.6. В разі виявлення бажання Клієнтом подовжити дію абонементу, Договір вважається пролонгованим на той строк і на тих умовах відповідно до обраного Клієнтом абонементу та послуг.

   7.7. Індивідуальні тренування і заняття в міні-групі, оплачені Клієнтом, є дійсними протягом 45 днів при своєчасному продовження Клієнтом абонемента. При розірванні договору (п.7.3.) гроші за індивідуальні тренування і заняття в міні-групі Клієнту не повертаються. Групові заняття, оплачені Клієнтом, є дійсними протягом 30 днів.

   1. Відповідальність сторін.

   8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

   8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх необхідних заходів для належного виконання свого зобов’язання за цим Договором.

   8.3. Виконавець не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб (не працівників клубу, власників будівлі, в якій розміщений клуб, представників комунальних служб тощо), внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов’язання за цим Договором.

   8.4. Клієнт несе самостійну і особисту відповідальність за своє життя і здоров’я під час користування Послугами та виконання зобов’язань за цим Договором.

   8.5. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, нанесену життю та здоров’ю Клієнта у випадку неналежного виконання ним зобов’язань за цим Договором.

    8.6. Виконавець не несе відповідальність за стан здоровʼя Клієнта під час споживання Послуг, визначених даним Договором.

   8.7. Виконавець не несе відповідальність за шкоду завдану здоров’ю або майну Клієнта діями третіх осіб або діями самого Клієнта.

   8.8. У разі втрати чи псування ключа від шафки в роздягальні, який видається Клієнту , Клієнт повинен виплатити компенсацію у розмірі 100,00 грн.

   8.9. У разі нанесення матеріального збитку, псуванні або втраті майна з вини Клієнта, останній зобов’язаний відшкодувати повну вартість нанесеного збитку на підставі рахунку наданому Виконавцем.

   8.10. При необережному поводженні з майном, яке використовується під час користування Послугами, порушені правил поведінки у клубі, якщо це не призвело до псування майна, але завдало незручності у роботі спортклубу, у користуванні Послугами інших відвідувачів тощо, Виконавець має право накласти на Клієнта штраф у розмірі, згідно прайс-листа.

   8.11. Клієнт повинен дбати про збереження своїх особистих речей. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Клієнта.

   8.12. Усі спірні відносини, суперечки й розбіжності, що виникли з приводу виконання умов даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. Якщо Сторони під час переговорів не досягли згоди, всі спірні відносини вирішуються у судовому порядку встановленому законодавством України.

   1. 9. Форс-мажор.

   9.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків по цьому Договору, якщо воно стало слідством дії обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, війни і військові дії, страйку (-ів), диверсії, аварії, пожежі, масового безладдя і заворушень, актів органів державної влади або управління, і т.д., при умові, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. При цьому строк виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків.

   9.2. Сторона яка не може виконати свої зобов’язання в силу обставин визначених п.8.1. цього Договору повинна в строк не більше 15 календарних днів повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Несвоєчасне (пізніше 15 календарних днів) повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну сторону права посилатися на них для виправдання невиконаних своїх зобов’язань.

   9.3. Доказом наявності та тривалості форс-мажорних обставин непереборної сили повинні бути довідки, видані відповідними державними органами України.

   1. Інші умови.

   10.1. На території клубу можуть надаватися додаткові послуги, які не передбачені п. 2.2. даного Договору.

   10.2. Додаткові послуги на території клубу можуть надаватися на підставі окремих договорів (про спільну діяльність, надання послуг, підряду тощо) третіми особами (далі – Співвиконавці).

   10.3. Виконавець не регулює умови та порядок отримання додаткових послуг Клієнтом і не несе відповідальності за взаєморозрахунки між Клієнтом та Співвиконавцем і не несе відповідальності за якість надання додаткових послуг.

   10.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням

   цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

   10.5. Заповненням відповідної Заяви-приєднання та оплатою послуг Клієнт підтверджує, що він ознайомлений в повному обсязі зі своїми правами та обов’язками, Правилами відвідування клубу, передбаченими даним Договором, а також з правами і обов’язками, визначеними Законом України «Про захист прав споживачів».

   10.6. Придбавши абонемент та пройшовши процедуру реєстрації Клієнт заявляє, що він перебуває при здоровому розумі та ясній пам’яті, діє добровільно, свідомо та розумно, без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу, як фізичного так і психологічного, розуміє значення своїх дій та їх правові і фактичні наслідки та усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:

   а) Клієнт свідомо погоджується на всі умови Договору;

   б) стан здоровʼя Клієнта дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору;

   в) Клієнт добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші ушкодження його здоров’ю, отримані внаслідок використання спортивного обладнання та/або під час здійснення будь-яких фізичних вправ (навантажень);

   г) Клієнт не має медичних протипоказань для занять спортом та свідомо звільняє Виконавця від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитись з ним на території Клубу;

   д) на виконання Закону України «Про захист персональних даних» укладенням цього Договору Клієнт надає згоду Виконавцю на внесення, зберігання та обробку своїх персональних даних, на здійснення дій з персональними даними які пов’язані зі збиранням, реалізацією, накопиченням, зберіганням, узагальненням, зміною, використанням і поширенням, знеособленням, знищенням відомостей щодо Клієнта;

   е) Клієнт несе повну відповідальність за правильність вказаних персональних даних, зобов’язується своєчасно повідомляти Виконавця про їх зміну, а у разі неповідомлення, усвідомлює ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.

   10.7. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно ст. 203 Цивільного кодексу України.

   10.8. З метою забезпечення безпеки на території клубу Клієнт надає свою безумовну згоду на проведення відео зйомки приміщень клубу за його присутності (крім приміщення солярію, масажної, душових, туалету та роздягалень).

   10.9. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Послуг, визначених цим Договором, вважається розміщення відповідної інформації в куточку споживача спортклубу та/або на сайті: theodoros.com.ua.

   10.10. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником ПДВ.

   1. Реквізити Виконавця.

   ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Федченко Сергій Володимирович

   код ЕГРПОУ: 2968515475

   Адреса: Харківська обл., Дергачівський район, смт Мала Данилівка, пер. Козацький, 4

   Поделиться: